Sunday, June 25, 2006

بانو

دیشب خواب عجیبی دیدم بانو!
خواب دیدم اتومبیل‌های آتش‌نشانی را

با بوق و آژیرهای گوش‌خراششان

عجیب‌تر آن که سوی من می‌آمدند
خواب دیدم بانو


خواب دیدم بانو
که آتش‌نشانان سوی من می‌آمدند
با شلنگی بزرگ

خواب عجیبی دیدم بانو
شلنگ را به سوی من نشانه رفته‌اند

دیشب خواب عجیبی دیدم بانو
آتش‌نشانان آمده بودند قلب مرا خاموش کنند!

فروردین 1385تقدیم به ه و آ1 comment:

Sina said...

Because the heart is the organ of fire...