Saturday, October 20, 2012

راهنمای گذر از شکست عاشقانه

یکی از موارد رایج در این دوره بالا رفتن انتظار از دوستان است. من عاشق انتظار دارم که دوستان توجه بیشتری به من بکنند یا در مواردی به من کمک کنند. باید به این نکته اشاره کرد که در این مورد بسیار از دوستان آچمز می شوند. تعدادی از دوستان که مشترک هستند ، دچار این دوگانگی هستند که با کدام یک از طرفین رابطه ارتباط خود را ادامه دهند یا در کل این که آیا طرفین رابطه می توانند و می خواهند با هم در جمع حاضر شوند. چنین مواردی باعث می شود که دوستان مشترک خودشان هم دچار مشکل شوند. دوستان عاشق هم با این مسأله دست به گریبان هستند که آیا فرد عاشق هنوز عاشق است و به عبارتی آیا می توان از معشوق بدگویی کرد یا آن که باید عاشق را دلداری داد یا ان که باید شیوه دیگری اتخاذ کرد
تجربه شخصی من این است که هرچقدر در این مورد راحت تر برخورد کنیم، دوستانمان تصمیمات بهتری می گیرند. فرض کنید به دیدار دوستی می روید که چهره عبوس و ناراحتی گرفته است و اصلا حرفی نمی زند. به عنوان یک دوست نمی دانید چه کار باید بکنید و چه بگویید. در مقابل، کسی که حرف می زند - ولو با گریه و ناراحتی - ، هم خود را سبک می کند و هم امکان مکالمه را فراهم می کند. خلاصه این که تا می توانید حرف بزنید و راحت باشید. شکست خوردن اشکالی ندارد، در آن گیر کردن سخت و دردناک است

No comments: