Wednesday, January 30, 2013

زمستان همه سکوت بود؛
اگر چشمان تو سخن آغاز نمی کرد
چشمان تو سخن بگفت و بودن معنی شد
نگاه تو اگر نبود؛

زمستان هم چنان سرد بود، بی روح بود
و دوک دوک دارکوب بر درخت حکم مرگ درخت می داد
من بی تو از نهایت زمستان سخن می گفتم؛
آنجا که تو نباشی
من نگران درختانم و فروغ دلش برای باغچه می سوزد
و اگر نگاه تو باز پدیدار شود؛

من باز دوباره عاشق عاشقان زمستان می شوم
و شعرم پر از سپیدی برف می شود و خواهش نگاه
برف آب می شود در نگاه تو
و لبخند تو سنگ را لعل می کند؛
صبر بهانه است نازنین
مرا به لبخندی میهمان کن

No comments: