Friday, October 27, 2006

تولستوی و آزادیگاو آزادی ندارد، چون از درک یوغ خود قاصر است


تولستوی

Saturday, October 21, 2006

فقر


هوا دلگیر و آسمان خاکستری
در راستای یکی پیاده رو
مردی فقیر در گذر است
مردی که گرسنه است
مردی که بی خانه
مردی که نمی تواند عاشق باشد
مردی که می لرزد چونان سگی در زمستانی
مردی بی رفیق
مردی بی رمق
مردی بیمار با کفشی پاره
مردی در راستای یکی پیاده رو
هوا کماکان دلگیر و آسمان خاکستری ست


برتولت برشت با ترجمه علی عبدالهی

Wednesday, October 18, 2006

نیچه

زندگی را نمی توان تحمل کرد، مگر آن که اندکی دیوانگی چاشنی آن کرد.


نیچه

Tuesday, October 17, 2006

امروز با سعدی

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
                         از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم

سعدی

Friday, October 06, 2006

دل خام جلیلهی ! با توام ! آی زندگی! کر خودتی
      ساده دل و خام و زودباور خودتی
بیهوده نکوش تا مخم را بزنی
      عاشق بشوم؟ نه جام من! خرخودتی


شعری از جلیل صفربیگی که با ابتکارجادی بسیار عزیز با او آشنا شدیم.

        حتما به سایت واران که متعلق به جلیل صفربیگی است سربزنید