Thursday, April 11, 2013

تاچر و حذف کارگران از ورزشگاه ها

این روزها بحث مرگ تاچر طرح روز است. گفتم من هم نکته ای یادم افتاد. یکی از راه کارهای کابینه تاچر برای هولیگان ها و خشونت در استادیوم ها، گران کردن بلیت ورودی بود تا به این ترتیب جلوی ورود کارگران کم درآمد که در نگاه آنها عاملان خشونت بودند گرفته شود

No comments: