Thursday, August 24, 2006

امروز با مولویاز جمادی مردم و نامی شدم
    و ز نما مردم به حیوان بر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
    پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر
    تا بر آرم از ملایک پر و سر
و ز ملک هم بایدم جستن ز جو
    کل شیء هالک الا وجهه
بار دیگر ز ملک قربان شوم
    آنچ اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم گردم عدم چون ارغنون
    گویدم که انا الیه راجعون
مولوی - مثنوی - دفتر سوم


 

1 comment:

CGMON said...

سلام ممنون برای شعر زیبای تناسخ

:)