Thursday, June 13, 2013

رای دادن / ندادن، پپسی / کوکاکولا و فردریک جیمسون

بحث انتخاب در میان سنت چپ‌گرای قرن بیستمی اهمیت زیادی دارد. برای مکتب فرانکفورتی‌ها، رهایش یا رستگاری همان لحظه‌ای است که انسان «انتخاب» می‌کند و می‌تواند مطابق خواسته خود از بین گزینه‌های موجود انتخاب مورد نظر خود را داشته باشد. مطابق همین سنت فکری، جامعه سرمایه‌داری انتخاب‌ها و گزینه‌های ما را محدود کرده است
فردریک جیمسون یکی از مهم‌ترین پسامارکسیست‌های معاصر است که قدم را فراتر می‌گذارد و بر این باور است که جامعه سرمایه‌داری ما را تنها در برابر انتخاب‌های دودویی می‌گذارد و عملا امکان انتخاب را از ما می‌گیرد. ما در این جامعه باید بین دودویی‌های پپسی کولا / کوکاکولا، حزب دموکرات / جمهوری‌خواه و ... یکی از دو گزینه را انتخاب کنیم
به نظرم می‌رسد همین نقد به جامعه و شرایط فعلی ما قابل تعمیم است، قدرت سرکوب به جایی رسیده است که گزینه‌های موجود برای دوستان ما در ایران یک دودویی رای دادن / ندادن شده است

No comments: