Monday, November 11, 2019

به یاد همه دوستان اتحادیه های کارگری

چند وقتی بود که فرصت نمیشد در جلسات اتحادیه شرکت کنم تا اینکه چند روز پیش در یکی از جلساتی که در مورد مقابله با راست های پوپولیست بود شرکت کردم و سخنرانی یکی از دوستان رو که در مورد هم بستگی در شرایط فعلی بود گوش کردم و لذت بردم

در همون جا به یاد همه دوستانی افتادم که در ایران به دلیل فعالیت های مرتبط با اتحادیه های کارگری دچار مشکل شدند. دوست دارم که ادای احترام کنم به همه این دوستان و آرزو کنم که شرایط برای فعالیت همه اتحادیه ها فراهم بشه

No comments: