Monday, November 18, 2019

من عشق تو را برای همیشه با خودم حمل خواهم کرد / ترجمه ای برای شایا

من عشق تو را همراه خودم دارم - عشق تو در قلب من است
من هرگز بدون آن نیستم
عشق من! هر جا که من می روم، تو هم همراه منی - و قشنگم! هر کار تنهایی که انجام می دهم، تو هم همراه منی

از هیچ چیز نمی ترسم (تو ایمان و یقین منی)
من دنیا را نمی خواهم (خوشگلم، تو دنیای منی، تو حقیقت منی)
و هر چه که برای من به معنای ماه بوده است، تویی 
و هر ترنمی که خورشید نامیده شود، تویی

بگذار راز سر به مهری را بگویم: تو ریشه ی همه ریشه ها و
جوانه ی همه جوانه ها و
آسمان همه آسمان هایی هستی که
به آن درخت زندگی می گویند

درختی که می تواند بلندتر از روح رشد کند و
بالاتر از آنجا رود که ذهن پنهانش کند

من قلب تو را با خودم همراه دارم و عشق تو در قلب من است

 ----------------------------------------------

این یکی از شعرهای زیبای ا.ا. کامینگ است که تقدیم می کنم به شایا


No comments: