Tuesday, July 19, 2016

من فحش می‌دهم، پس هستم. کالبدشناسی فحاشی ایرانیان به پایه

مطلب جدیدی در مورد فحاشی ایرانیان به پایه نوشته‌ام که از قضا مورد توجه قرار گرفته است

No comments: