Monday, June 17, 2013

مطالبات شهروندی

به نظرم در هر حالتی مطالبات بحق شهروندی در هر شرایطی باید در اولویت باشد

امضای پیوند زیر می تواند اولین گام باشد

http://jadi.net/2013/06/naame-be-rohani-dar-morede-internet/

نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب مردم ایران، درباره‌ی وضعیت اینترنت

No comments: