Wednesday, September 20, 2006

جبران خلیل"آن کس که نقش را از خیال خویش
بر سنگ مرمر تصویر می کند
از آن کس که زمین را شخم می زند شریف تر است"

جبران خلیل جبران
آیا واقعا چنین است؟1 comment:

Anonymous said...

سلام
دلتنگی های آدمی را باد ترانه میخواند و رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده میگیرد
سکوت سرشار از ناگفته هاست
اعتراف به عشق های نهان
و شگفتی های به زبان نیامده در این سکوت حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو و من