Friday, October 06, 2006

دل خام جلیلهی ! با توام ! آی زندگی! کر خودتی
      ساده دل و خام و زودباور خودتی
بیهوده نکوش تا مخم را بزنی
      عاشق بشوم؟ نه جام من! خرخودتی


شعری از جلیل صفربیگی که با ابتکارجادی بسیار عزیز با او آشنا شدیم.

        حتما به سایت واران که متعلق به جلیل صفربیگی است سربزنید

No comments: